Privacybeleid

Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://www.fraani.be. Deze website is eigendom van Frankie De Meyer en informeert over de diensten die hij via Fraani B.V levert.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 2. Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren

Fraani blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Adres: Deinzesteenweg 16C 7990 Kruisem
Contact: Frankie De Meyer
Telefoon: 0471/31 55 33
E-mail: info@fraani.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Fraani verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 1. Het verkrijgen van een passende offerte voor de aangevraagde diensten die Hcwebsites kan leveren.
 2. Gebruik van jullie gegevens voor reclame doeleinden.

Welke gegevens verwerken wij

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 1. Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 2. beeldmateriaal van uitgevoerde werken ten behoeve van reclame doeleinden.
 3. Andere: automatische verzameling van gegevens over uw computer en software (connectie website)
 4. Cookies

Wie verwerkt deze gegevens

De gegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke van deze website (intern gebruik)

Met wie worden uw gegevens gedeeld

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhuren of leasen aan derden.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Hoelang we de persoonsgegevens bewaren

Fraani bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We verbinden ons ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 20 jaar.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Fraani kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijzigingsdatum: 09-07-2023.